Slide One
Slide One
Slide Two
Slide Two
Slide Three
Slide Three
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
previous arrow
next arrow
Zobraziť posledné hodnotenia pre Matig.s.r.o. • Arhitekti, projektanti

 

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

 Cesta II/581 vedie údolím riečky Myjavy od obce Podbranč po hranice krajov TTSK a TSK a okresov Senica a Myjava. Cesta II/581 tvorí regionálnu os východ – západ medzi cestami I. triedy I/51 medzi Senicou a Holíčom a Novým Mestom nad Váhom, cesty  I/54 a diaľnici D1. Cestu II/581 využívajú vozidlá smerujúce na hranicu s ČR cez Skalicu.  

 Rekonštrukciou a modernizáciou cesty II/581 sa dosiahlo  zlepšenie jestvujúceho stavebno technického stavu so zreteľom na vytvorenie modernej a bezpečnej komunikácie. Zlepšenie stavebno-technického stavu cesty s dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prispeje k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné prostredie. Zároveň sa zlepšili podmienky pre verejnú osobnú dopravu.  Obnovili sa prvky zaručujúce bezpečnosť cestnej premávky - doplnené bolo dopravné značenie,  záchytné systémy, čím sa odstránili nehodové lokality. Zlepšila sa kvalita a zjazdnosť cesty, skvalitnila sa protišmyková odolnosť asfaltov, dlhodobá reflexnosť vodorovného dopravného značenia a inštalovali sa prvky pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne). K zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti verejnej osobnej dopravy prispela aj modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok

 Stupeň projekt.  dokumentácie:   dokumentácia na ponuku, (na výber zhotoviteľa stavby) dokumentácia na realizáciu prác

 

 

Referencie