Zobraziť posledné hodnotenia pre Matig.s.r.o. • Arhitekti, projektanti

Hlavnou náplňou je projektovanie dopravných stavieb, ako sú cesty, miestne komunikácie, poľné cesty, parkoviská,
spevnené a manipulačné plochy, chodníky pre peších, cyklistické cesty vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:

 

Technická štúdia /TŠ/

Dokumentácia na územné rozhodnutie /DÚR/

Dokumentácia na stavebné povolenie /DSP/

Dokumentácia realizácie stavby /DRS/

Dokumentácia skutočného realizovania stavby /DSRS/

 

Zabezpečíme:

-  vypracovanie projektu statickej dopravy /výpočet počtu parkovacích státí/

-  vypracovanie a odsúhlasenie dopravného značenia, trvalého aj dočasného

-  odborné poradenstvo a konzultačné služby ohľadne dopravných stavieb

 

V rámci spolupráce zabezpečíme vypracovanie projektov ďalších profesií:

- mostné stavby

- oporné a zárubné múry

- statika

- vodovody a kanalizácie

- vypracovanie rôznych prieskumov (hlukové a exhalačné štúdie) a posudkov

- rozpočet stavby