SO-01 DOPRAVNÉ NAPOJENIE OBYTNEJ ZÓNY A ÚPRAVA ŽELEZNIČNEJ ULICE

SO-02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

DÚR, DSP,RP